ตัวหนังสือวิ่ง

นักศึกษาในโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข้อความทักทาย


คลิ๊กดูรูป

สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ ผู้เข้าชมทุกท่าน เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้การดำเนินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น..และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความรู้ ความสามารถที่ดี พึ่งพาตนเองได้ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555


คำอธิบายรายวิชา
........ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพวิเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์ในรายวิชา
........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
3. ยกตัวอย่างเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. บอกความหมายและองค์ประสกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
10. บอกความสัมพันธ์ของเครือขายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้

                        เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยการเรียนที่ 3 คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนที่ 4 ซอฟต์แวร์
หน่วยการเรียนที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนที่ 6 อินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรียนที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 8 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน

รูปแบบของกระบวนการเรียนการสอ
วิธีสอน :  เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
เนื้อหาบทเรียน :  เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
เครื่องมือกำกับการเรียนรู้ : ความซื่อสัตย์(integrity)

กิจกรรมการเรียนการสอน
การบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียนปกติ (traditional classroom)
การศึกษาค้นคว้าด้วยสื่อออนไลน์หรือเว็บบล็อก
การสรุปและนำเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่อ ICT
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
การสรุปเป็นรายงาน
การทดสอบเพื่อวัดและประเมินผล

                                  รูปกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2554

 

   
รูปภาพการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ปี ๒๕๕๕                                                                     พชรพร จุมพิศ
                                         นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
  

                                                          กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555

 
                                                           เข้าร่วมอบรมรายวิชาดนตรี
                                                  ศูนย์การเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน

                                                          

 
             เรียนการเป่าขุ่ย


                                  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

                                       ณ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย


ถ่ายรูปร่วมกับครูพี่เลี้ยง


 
                                                           ถ่ายรูปกับคณะครูที่โรงเรียน                             จัดนิทรรศการ 3-7 ตุลาคม 2555

    การอบรมและการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่


ณ. เชียงใหม่
 

                              


                                                         

                                                                              
 

                                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น